Het Betere Bouwteam

Het Betere Bouwteam

Het Betere Bouwteam is onze ideale aanpak van de aanbesteding van projecten waarin opdrachtgever en uitvoerende partij(en) in een bouwteamfase samenwerken aan de technische en financiële optimalisering van het project. Waarmee onderscheiden wij ons met deze aanpak?

 • Ieder project is uniek en vraagt een toegesneden vorm van de bouwteamfase. Daarom maakt Exaedes Bouwrealisten voor uw project een procedure op maat.
 • Het Betere Bouwteam biedt toegevoegde waarde en houdt de marktwerking overeind. Onze aanpak lijkt niet op de ouderwetse bouwteamaanpak, waarin voor de uitvoerende partij(en) geen inhoudsvolle rol is weggelegd, totdat er een calculatie gemaakt moet worden. Dat is eigenlijk een vorm van aanbesteden zonder concurrentie en daarom zonder toegevoegde waarde. Het Betere Bouwteam biedt wel meerwaarde doordat het erop gericht is om opdrachtgever en uitvoerende partijen nauw met elkaar te laten samenwerken voordat er een aannemingsovereenkomst wordt gesloten, dus zonder dat de gewenste marktwerking verloren gaat. Met inbegrip van de marktwerking biedt de bouwteamfase alle ruimte voor kennismaking, dialoog en inhoudelijke optimalisatie voordat de uitvoering start.

Drieledig doel van Het Betere Bouwteam:

 • Door samen te werken en de kennis over en weer te benutten ontstaat een beter en betrouwbaarder beeld van de bouwopgave. Met als resultaat dat bij de uitvoeringsstart alle vragen omtrent uitvoeringsdetails zijn opgelost en/of gegevens van bestaande gebouwen volledig bekend zijn. Dit voorkomt onaangename verrassingen in de realisatiefase.
 • Gedurende de bouwteamperiode kunnen op basis van het Definitief Ontwerp onderaannemers en leveranciers worden ingekocht, en is er gemeenschappelijk zicht op de bouwopgave, de integrale planning en de kosten daarvan. Dit zorgt voor optimale afstemming en een voorspelbaar procesverloop en voorkomt faalkosten.
 • Bevordering van de samenwerking, wat de teamspirit erg ten goede komt. Bijkomend effect is dat de uitvoerende partij ook begrip voor en kennis krijgt van de opdrachtgeversorganisatie en omgekeerd. De optimalisatie gaat ook over het bespreken van de risico’s: in een goede werkrelatie is het mogelijk om over en weer te bespreken waar de risico’s het meest logisch kunnen landen. Ook dit draagt bij aan een beheerst projectverloop.

Het betere bouwteam in projectstappen:

Bij het Betere Bouwteam is in grote lijnen sprake van een relatief traditionele aanbesteding: een aanbesteding op basis van een gedegen Voorlopig ontwerp / Technische omschrijving en een richtbudget.

De gunning leidt tot een bouwteamovereenkomst. In de bouwteamfase wordt samen met de geselecteerde aannemer(s) de bouwopgave uitgewerkt, bestaande uit:

 • onderzoek van DO / Technische omschrijvingen;
 • onderzoek van het bestaande gebouw (indien van toepassing);
 • visie op samenwerking in de inkoopprocessen;
 • medewerking geven aan de uitwerking van de uitvoeringsbestekken.

Het budget mag tijdens de bouwteamfase maar mondjesmaat (binnen de grenzen van de organisatie) gewijzigd worden. Bij voorkeur wordt dit zelfs verlaagd door een gedegen proces van vraagspecificatie en daarna transparante inkoop. Groot voordeel is dat de ontwerpers van een project direct toegang hebben tot de onderaannemersmarkt, hetgeen zeer goed werkt. Daar is veel uitvoeringskennis aanwezig en die kan vóór contractvorming al benut worden. Hierdoor is het ontwerp aan het eind van de bouwteamfase in principe al helemaal geoptimaliseerd, waardoor niets een probleemloze uitvoering in de weg staat. In de traditionele aanpak ontstaan meestal problemen doordat fouten pas aan het licht komen nadat de uitvoerende partij is gecontracteerd, er al is ingekocht en wijzigingen altijd minder gunstige financiële gevolgen hebben en ook voor discussies over en weer kunnen zorgen.

De marktwerking blijft echter in stand. Want na de bouwteamfase leidt het proces tot een traditionele aannemingsovereenkomst op basis van een van tevoren bekend bedrag, dat veelal op basis van een transparante open begroting tot stand komt.

Rol van de opdrachtgever:

 • u heeft een centrale rol in het gehele traject; als opdrachtgever bent u en uw adviseurs volledig betrokken en in control in alle projectfasen;
 • u bepaalt mede de voortgang en kunt eisen, optimalisaties en wensen gedurende het traject inbrengen.
 • u bent actieve gespreksgenoot in de ontwikkeling van het eindproduct en het stellen van demarcaties en mijlpalen in tijd, geld en risico’s.

Juridische fundament:

Het Betere Bouwteam is verankerd in het aanbestedingsproces. Het Betere Bouwteam is een tussenvorm tussen Bouwteam (onder UAV regime) en DB(FMO). Het zorgt voor de selectie van de best passende aannemer, met een beduidend kleiner risico van faalkosten en meer- en minderwerken. Vóór contractvorming worden onduidelijkheden en onvolkomenheden al weggenomen met behulp van de kennis van de uitvoerende partijen, wat scherpte en meer zekerheden geeft voor de uiteindelijke aanbesteding en uitvoering van uw project.

Ook enthousiast over Het Betere bouwteam? Neem dan vrijblijvend contact op met Han Joosen. Hij staat u graag te woord om u te helpen met deze vorm van aanbesteden.