Adviesdiensten

Aanbesteden en contracteren

Wij hebben ervaring met alle soorten aanbestedingen, van traditionele contracten tot bouwteam, design & build, engineering & construct en andere contractvormen. In onze praktijk komen (Europese of nationale) openbare -, onderhandse -, enkelvoudige onderhandeling- en bouwteamaanbestedingen allemaal voor. Ook de concurrentiegerichte dialoog staat bij ons hoog in het vaandel. Maar als u naar onze voorkeur vraagt, gaat die duidelijk uit naar onze eigen “Betere Bouwteam”-aanpak.

Huisvestingsadvies

De 21e eeuw wordt gekenmerkt door snelle economische, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen. Succesvol meebewegen met deze transities vereist veel aanpassingsvermogen. Zij leiden ook tot voortdurend wijzigende behoeften aan werkomgevingen en vastgoed. Denk hierbij aan het nieuwe werken en het nieuwe winkelen, twee ontwikkelingen die grote effecten hebben op de hoeveelheid en verschijningsvorm van kantoren en winkelvastgoed, net zoals de maatschappelijke verantwoordelijkheid om duurzamer te wonen, te werken, te verplaatsen en te leven.

Ons huisvestingsadvies richt zich op de complete huisvesting die het beste past bij uw werkprocessen, cultuur en organisatie. Wij geven advies en begeleiding in de allereerste – en belangrijkste – fase van het bouwproces. Wij onderzoeken uw vastgoed, uw ambities voor de toekomst en de mogelijkheden die uw bestaande óf nieuwe huisvesting kan bieden.

Haalbaarheidsstudies

Elk huisvestingsproject begint met een wens. Deze kan verschillend van aard zijn: verbouwen, herbestemmen of verhuizen. Bovendien is het de vraag of die wens haalbaar is in tijd en geld. Op deze belangrijke vragen wilt u natuurlijk graag een onderbouwd antwoord hebben.

Exaedes Bouwrealisten kan voor u onderzoeken of de kosten opwegen tegen de baten, of u moet verbouwen of verhuizen, of er bijzondere wettelijke procedures gevolgd moeten én kunnen worden – kortom, alles om u van een gedegen advies te voorzien voordat u samen met ons een bouwproject start.

Programma van eisen

In het bouwproces is het Programma van Eisen de basis die beschrijft waaraan het eindresultaat dient te voldoen. Des te beter geformuleerd, des te betrouwbaar de uitkomst. Exaedes Bouwrealisten helpt u door het stellen van de juiste vragen en het definiëren van antwoorden. Wat vindt u belangrijk, hoe wilt u uzelf profileren, waar staat u nu en waar wilt u naartoe, hoe zijn uw werk- en productieprocessen, hoe gaat u om met duurzaamheid? Allemaal vragen die wij samen met u gaan beantwoorden om tot een passend programma van eisen te komen. Zo krijgt u een programma van eisen op maat, maar we baseren dit natuurlijk wel op enkele vaste richtpunten:

  • Organisatie en beleid
  • Duurzaamheid
  • Architectuur
  • Werkplekconcept
  • Ruimtelijk programma
  • Technische eisen

Het hieruit voortvloeiende document vormt voor u zowel de concrete formulering van de opdracht als intern beslisdocument. Aan de hand hiervan kunnen we samen de vervolgstappen in het bouwtraject zetten om ook de invulling en realisatie voorspelbaar en beheerst te laten verlopen.

Werkplekconcepten

Bij Het Nieuwe Werken staat de vraag centraal hoe uw gebouw met bijbehorende voorzieningen het best kan worden ingezet voor uw organisatie en medewerkers. Passende huisvesting kan strategisch worden ingezet om de productiviteit te verhogen, het imago te versterken en de exploitatiekosten te verlagen en beter te beheersen. Maar een strategisch huisvestingsconcept kan ook bijdragen aan een cultuur- en gedragsverandering op de werkvloer en een andere manier van aansturen en leidinggeven.

“Huisvesting dient te fascineren, te inspireren, te stimuleren en bovenal te faciliteren.”

In het rijtje Bricks, Bytes and Behaviour zijn de Bricks nog altijd het meest kostbaar en niet verplaatsbaar. Vandaar het grote belang om juist dát aspect te optimaliseren. Exaedes Bouwrealisten biedt u alle kennis die hiervoor nodig is. In onze visie staan de (werk)processen en cultuur centraal, met de gewenste manier van werken als uitgangspunt. De inrichting stemmen wij volledig af op de activiteiten van het individu en de organisatie en wat u hiermee wilt bereiken. De werkomgeving kan als een hefboom werken om bijvoorbeeld samenwerking te stimuleren, informele contacten tussen de medewerkers te bevorderen of uw organisatie aantrekkelijker te maken als werkgever. Strategische huisvesting biedt ook de mogelijkheid om te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen en veranderingen in de organisatie. Zo stellen wij uw organisatie in staat snel, efficiënt en effectief op alle nieuwe ontwikkelingen in te spelen.

ex_icon_nieuwewerken

Heeft u behoefte aan een huisvestingsadvies waarop u echt kunt bouwen, neem dan vrijblijvend contact op met Mischa de Rooij of Han Joosen. Zij staan u graag te woord.