News

Ketensamenwerking Wonen Limburg

Exaedes Bouwrealisten vervult al enige jaren de rol als ketenregisseur namens de ketenpartners van Wonen Limburg.

Brink voerde de afgelopen maanden een evaluatie uit van het ketensamenwerkingstraject nieuwbouw en niet planmatig onderhoud (NPO) binnen Wonen Limburg, waarbij we spraken met verschillende ketenpartners, waaronder Wonen Limburg zelf, co-makers en huurdersvertegenwoordigers. Het resultaat is te vinden in bijgevoegde rapportage.

Het doel van deze evaluatie was om inzicht te krijgen in het succes van de ketensamenwerking binnen het NPO van de afgelopen vijf jaar, ter voorbereiding op een vervolg van de werkzaamheden. Wonen Limburg wil datgene wat de ketensamenwerking(en) heeft opgeleverd borgen en tegelijkertijd vanuit het oogpunt van governance als opdrachtgever in het maatschappelijk veld onderzoeken op welke wijze het vervolg van de samenwerking kan worden vormgegeven.

Evaluatie van een succesvolle samenwerking

De evaluatie wijst uit dat de huidige ketensamenwerking erg succesvol is. Door het cyclische, voorspelbare en dienstverlenende karakter is NPO zeer geschikt voor de procesoptimalisatie die mogelijk gemaakt wordt door de ketensamenwerking. Sinds de start van de ketensamenwerking zijn delen van de taken en verantwoordelijkheden van Wonen Limburg naar de ketenpartners verplaatst. Naast het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, zijn de ketenpartners en hun monteurs ook verantwoordelijk voor sociale signalering bij de huurders – is wat ze aantreffen ‘achter de voordeur’ aanleiding voor handelen vanuit de woningcorporatie? Deze verschuiving van uitvoering naar signalering in het sociaal domein vraagt om steeds verdergaande competenties van de monteurs.

De werkzaamheden binnen de ketensamenwerking NPO zijn daarmee dusdanig specifiek geworden, en anders van de werkwijze binnen nieuwbouw en planmatig onderhoud, dat er zowel binnen Wonen Limburg als binnen de organisaties van de ketensamenwerking sprake is van een ‘afgezonderde’ vorm van dienstverlening specifiek ingericht op de NPO-opgave. De zo gevormde ‘dedicated’ teams hebben een grote impact op de reguliere bedrijfsvoering van de ketenpartners, maar geven tegelijkertijd de mogelijkheid om de kennis uit deze samenwerking toe te passen in andere samenwerkingsverbanden en daarmee het werken in ketensamenwerkingen uit te breiden. Ten slotte heeft de ketensamenwerking geleid tot het systematisch beschikbaar komen van veel meer informatie bij de ketenpartners over het niet planmatige onderhoud, hetgeen leidt tot meer mogelijkheden voor sturing. De interne organisatie en systemen van Wonen Limburg moeten wel nog verder worden geoptimaliseerd om ook de corporatie maximaal gebruik te kunnen laten maken van deze data. De corporatie is overigens wel zelf eigenaar van al deze data.

De ketensamenwerking kan, naast een continuering van de informatisering, verder versterkt worden door ook met de co-makers én met Wonen Limburg als opdrachtgever nog nadere prestatie-afspraken te maken. Paradoxaal genoeg is verder door het grote succes van de ketensamenwerking NPO in bepaalde mate een ontwikkelingsuitdaging ontstaan voor Wonen Limburg op het vlak van integrale dienstverlening (NPO-overstijgend) naar de huurders.

Voor de continuering van de ketensamenwerking op lange termijn, is van belang in welke mate Wonen Limburg een aantal contextuele ontwikkelingen, zoals de verduurzamingsopgave, ontwikkelingen op het vlak van wonen en zorg, en technologische ontwikkelingen wil combineren met het NPO-traject. Brink adviseert Wonen Limburg daarom om de huidige NPO ketensamenwerking nog enige tijd te continueren, ingezette lijnen te bestendigen, en in de tussentijd een aantal (verdergaande) toekomstscenario’s rondom deze ontwikkelingen nader te onderzoeken, alvorens een definitieve keuze voor de vorm van het vervolg wordt gemaakt